Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biofizyki Molekularnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O naszym Zakładzie

Nasz zakład skupia naukowców zainteresowanych poznawaniem molekularnych mechanizmów działania złożonych układów biologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych technik spektroskopowych – głównie czasowo-rozdzielczej spektroskopii optycznej i elektronowego rezonansu paramagnetycznego, a także obliczeń kwantowo-mechanicznych i symulacji dynamiki molekularnej. Nasze podstawowe projekty badawcze stawiają sobie za cel zrozumienie molekularnych podstaw funkcjonowania i regulacji układów odpowiedzialnych za komórkowe procesy przekształcania energii, takich jak oddychanie mitochondrialne, fotosynteza roślin wyższych, czy też różnorodne układy transferu elektronu w komórkach  prokariotycznych.

Istotnym aspektem działania tych układów jest sprzężenie transferu elektronu z translokacją protonów w poprzek błony tak by powstała siła protonomotoryczna niezbędna do syntezy ATP. Procesy sprzężenia zachodzą w wielopodjednostkowych i wielokofaktorowych kompleksach białkowych, które są ze sobą połączone funkcjonalnie za pomocą ruchomych przenośników elektronów/protonów w obrębie błony i poza nią. Dlatego też zadajemy fundamentalne pytania odnoszące się do mechanizmów reakcji katalitycznych uwzględniających transfer elektronu i protonu, molekularnej architektury i właściwości fizyko-chemicznych aktywnych redoksowo centr metalicznych, dynamiki odziaływań białko-białko i innych szerokorozumianych oddziaływań makromolekularnych. Chcemy zrozumieć w jaki sposób układy zapewniają zachodzenie reakcji fizjologicznie korzystnych z punktu widzenia bioenergetyki komórki, a jednocześnie minimalizują reakcje uboczne, które mogą prowadzić do dysypacji energii, bądź generacji aktywnych form tlenu. Rozwijamy przy tym nowe techniki i podejścia eksperymentalne, na płaszczyźnie zarówno sprzętowej jak i programowej, służące rozwiązywaniu indywidualnych problemów badawczych.