O nas

Nasza grupa zajmuje się badaniem procesów bioenergetycznych na poziomie molekularnym i submolekularnym.

Istotnym aspektem działania komórkowych układów przekształcających energię (takich jak łańcuch fotosyntetyczny lub mitochondrialny) jest sprzężenie transferu elektronu z trasnlokacją protonów w poprzek błony tak by powstała siła protonomotoryczna niezbędna do synetzy ATP. Procesy te zachodzą w skomplikowanych wielopodjednostkowych i wielokofaktorowych kompleksach białkowych, które są ze sobą połączone funkcjonalnie za pomocą ruchomych przenośników elektronów/protonów.

Pragniemy poznać molekularne podstawy funkcjonowania i regulacji tych układów poprzez badania mechanizmów katalizy enzymatycznej, transferu elektronów i protonów, oraz oddziaływań makromolekularnych. Chcemy zrozumieć w jaki sposób układy te promują zachodzenie reakcji fizjologicznie korzystnych z punktu widzenia bioenergetyki komórki, a jednocześnie minimalizują reakcje uboczne, które mogą prowadzić do dysypacji energii bądź generacji aktywnych form tlenu.

W naszych badaniach wykorzystujemy szereg zaawansowanych technik genetyki molekularnej, biochemii białek, enzymologii, spektroskopii optycznej i elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

 

 

Mitochondrialny łańcuch transportu elektronów

 

 

 

Kontakt

adres: Gronostajowa 7, 

30-387 Kraków

pokoje: A023, A026, A027
 
telefon: 12 664 65 90